Faculteitsbestuur

Het Faculteitsbestuur van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (FRW) regelt de algemene gang van zaken binnen de faculteit en is belast met de verantwoordelijkheid voor de inrichting van het onderwijs en onderzoek. Het bestuur ontwikkelt onder andere het beleid op de faculteit, stelt de onderwijs- en onderzoeksprogramma's vast en onderhoudt contacten met alle andere bestuurlijke organen van de RuG in het kader van het besluit- en beleidsvormingsproces. Het bestuur bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek binnen de FRW en stimuleer dat werknemers en studenten met nieuwe ideeën daarover komen. Over haar taken legt het Faculteitsbestuur verantwoording af aan het College van Bestuur van de RuG.

Elk jaar wordt door de Faculteitsraad een studentlid voorgedragen die een adviserende functie zal vervullen binnen het Faculteitsbestuur. Het studentlid vertegenwoordigt alle studenten binnen de faculteit en behartigt de belangen van de studenten. De taken van het studentlid zijn onder andere het wekelijks bijwonen van de bestuursvergaderingen, overleggen met studentleden van andere faculteitsbesturen en van de universiteitsraad en contact onderhouden met de studentorganisaties binnen de FRW.

De leden van het faculteitsbestuur zijn van links naar rechts: Prof. dr. Inge Hutter (Decaan / Portefeuillehouder Onderzoek), Dr. Peter Groote (Vice-decaan / Portefeuillehouder Onderwijs), Gerda Groen (Secretaris / Portefeuillehouder Middelen) en Anne Abbing (Adviserend studentlid 2013-2014).

 prof.dr. I. Hutterdr. P.D. GrooteG. Groen

    Anne Abbing